torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte d'Ordre de fitxers de dades personals Sistema Integral Gestió Pesquera I.B.

Informació pública de l'esborrany de Projecte de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears.

Amb l’aprovació d’aquesta nova ordre es persegueix:

  • Crear els fitxers de dades de caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears, d’acord amb els articles 20.1 de la Llei 15/1999 i 54.1 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007.
  • Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 16 d’octubre de 2017 (publicada en el BOIB núm. 132, de data 28 d’octubre de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 20 de novembre de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç".

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa