torna

Detall de la notícia

Imatge 3109529

Aprovat el traspàs de la promoció turística als consells de Mallorca, Menorca i Formentera

El Govern ha aprovat fer efectiu el traspàs a la resta de consells insulars de les funcions i els serveis en matèria de promoció turística que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb els àmbits territorials de Mallorca, de Menorca i de Formentera. S’ha quantificat que el finançament corresponent a 2017 del cost efectiu anual de les funcions i serveis ascendeix a 5.638.182 €. 


Atès que les funcions i els serveis en aquesta matèria foren traspassats al Consell Insular d’Eivissa mitjançant el Decret 45/2015, de 22 de maig, s’hi afegeix el cost d’aquest traspàs d’1.128.811 €, de manera que s’obtindria un total de 6.766.993 €.
 
S’hi inclou una quantia fixa a favor de cada consell insular, que recolliria els costs generals o fixos associats a les funcions i els serveis corresponents, que s’estableix en l’import de 675.000 € (sis-cents setanta-cinc mil euros) per a cadascun.
 
També s’hi inclou una quota variable, la distribució de la qual es calcula tenint en compte les variables socioeconòmiques i les ponderacions de població flotant, places d’allotjament i superfície protegida.
 
La distribució entre els consells insulars de la massa de finançament serà la següent:

  Quota variable Quota fixa Total
Mallorca 2.770.971 675.000 3.445.971
Menorca 490.897 675.000 1.165.897
Eivissa 731.025 675.000 1.406.025
Formentera 74.100 675.000 749.100
Total 4.066.993 2.700.000 6.766.993

 
 
Addicionalment, per tal de facilitar la prestació de les funcions, es preveu una dotació addicional de 7.000.000 € (set milions d’euros), que s’ha de distribuir entre els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant el període 2018-2022.
 
La distribució es farà de la següent manera:

 
  % 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Mallorca 50,92 % 1.018.464 916.618 712.925 611.079 305.539 3.564.626
Menorca 17,23 % 344.583 310.125 241.208 206.750 103.375 1.206.042
Eivissa 20,78 % 415.554 373.998 290.887 249.332 124.666 1.454.438
Formentera 11,07 % 221.398 199.258 154.979 132.839 66.419 774.894
Total 100,00 % 2.000.000 1.800.000 1.400.000 1.200.000 600.000 7.000.000

 
 
D’altra banda, està previst crear la Comissió Interinsular de Coordinació de les Accions Promocionals en Matèria Turística, que es constituirà com a plataforma permanent de col·laboració i cooperació multilateral entre les administracions autonòmica i insulars.
 
D’ara endavant, l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars compartiran les competències en creació, administració i revaloració del producte turístic, investigació dels factors que incideixen sobre el turisme i creació i difusió del coneixement i la intel·ligència turística, i la coordinació de la informació sobre el sector turístic.
 
Per la seva part, els consells insulars també assumiran la planificació sectorial de caràcter insular, que inclou l’aprovació dels seus plans de desenvolupament turístic i la fixació de polítiques comunes amb altres institucions.
 
Continuaran sent competència del Govern la fixació dels principis generals sobre la matèria, la coordinació de l’activitat dels consells insulars, la cooperació i la coordinació turística d’institucions públiques i privades, la planificació general i el foment de l’activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector turístic en la creació i comercialització de productes turístics, la modernització del sistema turístic i la prestació dels serveis de màrqueting a l’exterior.
 
Finalment, l’acord també inclou una transferència del personal necessari per poder exercir les funcions i els serveis que s’han de traspassar o ampliar.