torna

Detall de la notícia

Imatge 3108536

Memòria 2016 de l'Institut Balear de la Dona

La memòria de l’Institut Balear de la Dona corresponent a l’any 2016 reflecteix l’assoliment d’una sèrie de fites importants en les polítiques d’igualtat entre dones i homes a les Illes Balears. La més rellevant d’aquestes fites és l’aprovació pel nostre Parlament de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, la primera de les Balears que aborda aquesta matèria. L’entrada en vigor d’aquesta norma representa un fet clau per a la nostra societat, per tal com és el resultat de molts anys de lluita de les dones per fer efectiu el dret fonamental a la igualtat.