torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears

Tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven

Aquest Decret té per objecte la regulació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB), òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries, adscrit a la Conselleria de Salut. Igualment regula el procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada de professions sanitàries. Així mateix, és objecte d’aquest Decret la regulació de la selecció i dels diferents tipus de col·laboracions dels experts en avaluació en els procediments d’acreditació de la formació continuada i dels centres en què s’imparteixen les activitats concretes de formació, com també les quanties de les indemnitzacions que se’n deriven.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 24 d’octubre de 2017, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.