torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d'acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern se publica la memòria d’impacte normatiu i el Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven del qual se ha sol·licitat el dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears.