torna

Detall de la notícia

Sol·licitud per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000

Procediment per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (clicau aquí)

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 18 d'octubre de 2017 (núm. 128) es publica la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000.

En els darrers anys s’han incrementat el nombre de sol·licituds que arriben a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat per a filmacions, sessions fotogràfiques i altres produccions audiovisuals professionals en espais protegits de la Xarxa Natura 2000.

L’auge d’aquestes activitats ha generat un nou escenari de pressions i impactes en espais naturals, en molts casos d’especial sensibilitat i fragilitat, que són objecte dels efectes acumulatius de les activitats antròpiques sobre l’entorn.

Davant aquesta situació, aquesta Direcció General  ha considerat convenient elaborar unes directrius, en forma de Circular, per guiar els promotors d’aquestes activitats, que serveixin per projectar-les i executar-les de manera que s’evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000.

Aquest document ha estat elaborat amb l’assessorament tècnic de les Illes Balears Film Comission (IBFC), l’oficina de serveis creada pel Govern de les Illes Balears per facilitar a les productores nacionals i internacionals la informació necessària per fer rodatges a la comunitat autònoma.

L’adopció d’aquestes directrius facilitarà el procés de presentació de les sol·licituds d’autorització, ja que s’aclareixen les pautes de desenvolupament ambientalment adquades i s’estandarditza la informació requerida.

Un altre dels punts destacables, és que amb aquesta Circular també s’agilitzarà la tramitació administrativa , en evitar que els promotors hagin d’esmenar les deficiències en la documentació aportada o de presentar informació addicional.