torna

Detall de la notícia

Imatge 3105779

Es redueix el nombre de casos d'assetjament escolar a les aules de les Illes Balears

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat avui els resultats de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) del curs 2016-2017. A la presentació hi ha assistit la directora d’aquest servei, Marta Escoda.

Una de les dades més destacades de la Memòria és la reducció del nombre de casos finalment tractats com a assetjament escolar durant el curs passat. Segons les dades de les memòries de convivència de cada centre educatiu, que recull la Memòria del Convivèxit, hi ha un increment notable del nombre de protocols oberts per presumpte assetjament escolar, que passen dels 296 del curs 2015-2016 als 420 del 2016-2017. Però, finalment, tan sols 127 (30 %) s’han valorat i tractat com a situacions d’assetjament escolar ¾la resta no s’ha considerat assetjament¾ i això suposa una baixada del 10 % respecte a les dades del curs 2015-2016.

Gràfic 1 (S’adjunta annex)

Del total dels 420 protocols oberts, n’hi ha 51 (12 %) que s’han relacionat amb ciberassetjament.

Des d’Educació es valora especialment l’increment dels casos que han presentat els centres, ja que això és conseqüència de l’aplicació del protocol sobre assetjament i del fet que la gran majoria dels centres educatius de les Balears tenen plans de convivència.

A més, s’han incrementat les hores de reunió de les comissions de convivència, el funcionament de les quals valoren molt positivament els mateixos centres, tal com es recull en la Memòria.

 

La prevenció, un element clau

La Memòria recull, així mateix, un increment del nombre de programes preventius per millorar la convivència als centres, ja siguin de caràcter general o específics.

Gràfic 2 (S’adjunta annex)

284 centres (78 %) tenen programes basats en metodologies avançades: això suposa un increment del 58 % respecte al curs 2015-2016. També destaca el creixent nombre de centres que treballen la cohesió de grups: 218 (60 %), la qual cosa suposa un augment del 61 % en relació amb el curs anterior. Altres programes que han experimentat un creixement significatiu són els de foment de les tecnologies de relació i comunicació (211, amb un creixement del 58 %) i els programes d’educació emocional (194, amb un creixement del 53 %). D’altra banda, 148 centres (40 %) han aplicat pràctiques restauratives; 124 (34 %), tutories entre iguals, i 104 (28 %), mediació.

Gràfic 3 (S’adjunta annex)

Amb relació als programes específics, cal destacar que ha augmentat en quasi un centenar el nombre de centres amb programes de prevenció i protecció contra l’assetjament escolar, que passen dels 185 als 283 a les Illes Balears. A més, 133 centres (un 41 % del total) disposen de programes específics de foment de la igualtat de gènere, la qual cosa suposa un 63 % més que el curs anterior.

Destaca el fet que el 64 % dels centres de les Illes Balears ja destinen hores setmanals a la coordinació de la convivència al centre, una mesura que és obligatòria a partir d’aquest curs a tots els centres educatius. A més, aquest curs 2017-2018 els centres disposen d’una hora de coordinació per a l’agent d’igualtat, que forma part de la comissió de convivència.

Augmenten les demandes d’assessorament i les actuacions de formació

Un dels aspectes destacats del curs passat ha estat l’increment de les demandes d’assessorament, que passen de 261 a 301. Destaca especialment l’increment de les demandes fetes al Convivèxit des de l’inici de la legislatura i en comparació amb els cursos anteriors.

Gràfic 4 (S’adjunta annex)

El 61 % d’aquestes demandes venen dels centres educatius, que és on s’ha produït un increment més alt, i el 24 %, de les famílies. Es creu que l’increment té a veure amb la consolidació dels serveis d’assessorament del Convivèxit, fet que ha provocat una millora del nivell de confiança dels centres en aquest servei.

Gràfic 5 (S’adjunta annex)

La tipologia d’aquestes demandes s’ha diversificat respecte al curs anterior. Per primera vegada baixen les demandes d’assessorament que tenen com a objecte un presumpte assetjament escolar i el ciberassetjament (del 49 % al 32,5 %). Per aquest concepte s’han registrat 98 demandes d’assessorament, enfront de les 130 consultes del curs 2015-2016. Val a dir que la immensa majoria d’aquestes consultes se solucionen dins l’àmbit educatiu i en molt poques ocasions requereixen una intervenció externa. De les 98 consultes, només 5 han estat sobre ciberassetjament (2 %).

Gràfic 6 (S’adjunta annex)

La resta de demandes d’assessorament responen a múltiples factors, com qüestions de convivència, discrepàncies amb l’acció educativa del centre, conflictes interpersonals, presumptes situacions de maltractament infantil, absentisme, etc.

Durant el curs passat s’han potenciat les actuacions de formació sobre pràctiques restauratives, assetjament, mediació, plans de convivència, educació emocional i desprotecció i maltractament. En total s’han organitzat 104 actuacions de formació, 36 més que el curs anterior. D’aquestes actuacions, més del 78 % (82) s’han adreçat als docents, mentre que la resta s’ha adreçat a altres membres de la comunitat educativa.

Protocols i recomanacions

El Convivèxit continua fent feina amb actuacions adreçades a la prevenció, la convivència i

l’èxit escolar. Els dos primers anys s’ha centrat en l’elaboració, la presentació i la formació dels protocols de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar (que s’apliquen des del curs 2015-2016) i en el de detecció, comunicació i actuació per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears (que s’aplica des del curs 2016-2017).

També s’ha elaborat la Instrucció 1/2017 per a la detecció, la notificació i la intervenció en situacions de desprotecció (risc o desemparament) de menors als centres docents de les Illes Balears.

A partir d’ara, les actuacions del Convivèxit se centren a reforçar la part de prevenció de cara al foment de la convivència positiva, amb accions com el proper Congrés Nacional de Convivència Escolar, previst per al mes de novembre, amb 50 ponents i 250 assistents.

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar és un òrgan consultiu les funcions del qual són avaluar i analitzar la convivència escolar a les nostres illes i organitzar programes i activitats adreçats a la millora de la convivència escolar, així com prevenir, gestionar i resoldre conflictes en l’àmbit educatiu.