torna

Detall de la notícia

Imatge 3106013

Ajuts destinats a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears per a l'any 2019

Adreçat al foment i l'impuls de la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen.

 

BENEFICIARIS:

Els clústers industrials i els centres tecnològics empresarials que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, que hi tinguin el domicili fiscal, i que, en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut,  desenvolupin les seves accions en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats de les quals coincideixin amb l’objecte d’aquesta convocatòria.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària. Així com també, les entitats que no tinguin seu a les Illes Balears.

TERMINIS:

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables  les despeses executades i pagades en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 d'octubre de 2019 , ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És de dos mesos i començarà dia 2 de juliol de 2019 fins dia 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds és de dos mesos comptadors a partir del tercer dia hàbil d'haver-se publicat aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

    Recordau: La sol·licitud ha de ser un original firmat. En cas de tramitació telemàtica la sol·licitud s’ha d’adjuntar firmada digitalment dins el tràmit.

    De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica (entre d’altres) estan obligats a tramitar la sol·licitud telemàticament.

     

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables finalitza el 30 de novembre de 2019.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES :

1.  Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament.

2.  Despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari de l'entitat.

3. Col·laboracions externes, com ara despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajuda i siguin necessaris per a la bona gestió i funcionament de l’entitat, així com despeses per a la realització d’accions de promoció de la pròpia entitat: material promocional (catàleg o folletó promocional), pàgina web, i accions de difusió.

QUANTIES DE L'AJUT:

1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió: Són subvencionables les despeses salarials i de la seguretat social de la gerència i del personal laboral contractat per l’entitat beneficiària, corresponents als anys 2018 i 2019, en la proporció del 100 % de les despeses.

2. Despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari de l'entitat: Són subvencionables les despeses de funcionament ordinari, com ara el lloguer de les seus de les organitzacions i les despeses de subministraments i comunicacions, en la proporció del 50 % de les despeses justificades. No són subvencionables les despeses financeres ni d'inversió.

3. Col·laboracions externes: Són subvencionables les despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajuda i siguin necessàries per a la bona gestió i funcionament de l'entitat, així com despeses per a la realització d’accions de promoció de la pròpia entitat: material promocional (catàleg o folletó promocional), pàgina web, i accions de difusió, en la proporció del 50 % de les despeses justificades.

     L'import màxim subvencionable pels tres conceptes descrits és de 50.000 euros per beneficiari.


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/ (podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader")

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT