torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret del corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears

Informació pública de l'esborrany de Projecte de Decret del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual s’estableixen els principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix l’ordenació 

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

  • Adaptar la normativa en aigües interiors a la estatal i de la Unió Europea.
  • Reduir a 300 kg la quantitat màxima anual de recol·lecció de corall vermell a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.
  • Prohibir la recol·lecció a menys de 50 m de profunditat.
  • Exigir la titulació adequada per a immersions a més de 50 m de profunditat.
  • Fixar els criteris de prioritat en la concessió d’autoritzacions quan el nombre de sol·licitud superi el d’autoritzacions per zona.
  • Unificar el Llibre de registre de captures amb l’estatal.

 

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 28 de setembre de 2017 (publicada en el BOIB núm. 125, de data 12 d’octubre de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 03 de novembre de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel qual s’estableixen els principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix l’ordenació i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç".

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.