torna

Detall de la notícia

Imatge 3096656

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears. NOVETAT! Publicació de la resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos

S’ha publicat en el BOIB núm. 123, de 7 d’octubre de 2017, la resolució del conseller d’Educació  i Universitat de 27 de setembre de 2017 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el MECD ha subscrit acords bilaterals de Cooperació cultural, científica i tècnica o Memoràndums d’educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i qualsevol altre que pugui formalitzat durant la vigència d’aquesta convocatòria), l’idioma oficial del qual sigui alguna de les llengües objectes d’aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès i alemany.

b) Ser alumne universitari de l’últim o penúltim curs durant el curs 2016-17, o haver obtingut una titulació d’educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l’ensenyament de llengües estrangeres.

c) No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) No haver estat nomenat auxiliar titular en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018.

Les persones interessades a formar part de la borsa d’auxiliars de conversa han de presentar la sol·licitud degudament emplenada i signada, segons el model que figura en l’annex 1. A la sol·licitud s’acompanyarà la documentació següent:

a) Fotocòpia del passaport o targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d’educació superior al·legada, o certificat d’estar matriculat en l’últim o penúltim curs d’estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l’ensenyament de llengües estrangeres

c) Certificat mèdic que acrediti que l’interessat no pateix malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funciones com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l’apartat 11.

A més, juntament amb la sol·licitud cal adjuntar l’annex 2, en què consten els criteris de valoració, amb autovaloració.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 27 d’octubre de 2017.