torna

Detall de la notícia

Imatge 3096297

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 2020

07.01.2021

Publicada la relació definitiva de persones aspirants que han superat, a les illes de Menorca i Eivissa, les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local convocades per Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 d’octubre de 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre de 2020).

Vegeu la documentació adjunta.

-----

21.12.2020

Publicada la relació provisional de persones aspirants que han superat a les illes de Menorca i Eivissa les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local convocades per Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 d’octubre de 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d'octubre de 2020).

Les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies hàbils,des de la publicació de les llistes provisionals, per presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Vegeu la documentació adjunta.

-----

02.12.2020

Publicades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses (amb indicació de les causes de l’exclusió), de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 26 d’octubre de 2020 (BOIB núm. 186, de 29 d’octubre) de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

- Es convoca les persones admeses per la seu de Menorca, el dimecres 16 de desembre, a les 10.00 hores, en el Poliesportiu Municipal de Maó.

- Es convoca les persones admeses per la seu de Mallorca, el dijous 17 de desembre, a les 08.30 hores, en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d’INCA (carretera Alcudia s/n,) i Piscina Municipal d’INCA.

- Es convoca les persones admeses per la seu d’Eivissa, el divendres 18 de desembre, a les 10.00 hores, en les Instal·lacions Esportives de Can Mises.

Es recorda que per participar en les proves d’acreditació de l’aptitud física objecte d’aquesta convocatòria és requisit indispensable presentar el dia de la prova el certificat mèdic oficial, segons el que disposa la base 2.4 de la convocatòria.

-----

24.11.2020

Publicades les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial convocades per Resolució de 26 d’octubre de 2020 (BOIB 186, de 29 d’octubre) de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de 5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per tal d’esmenar els defectes o adjuntar els document preceptius. Si la persona aspirant no compleix aquest requeriment, es considera que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar les llistes en els documents adjunts.

-----

30.10.2020

Publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per a l’any 2020 de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial.

El contingut i el barem de puntuació de les proves són els que consten en l'annex 3 del Decret 40/2019 de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la correcció d'errades materials publicades per l'Acord del Consell de Govern de 26 de juliol de 2019 (BOIB núm. 103, de 27 de juliol de 2019)

Resolució en el BOIB: PDF