torna

Detall de la notícia

Imatge 3083263

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local

21.12.2017

En data 21 de desembre de 2017 es publica la relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local convocades per Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d'octubre de 2017).

-----

15.12.2017

En data 15 de desembre de 2017 es publica la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local convocades per Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d'octubre de 2017).

Les persones aspirants disposen d’un termini de 2 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar al·legacions a les notes obtingudes.

-----

17.11.2017

En data 17 de novembre de 2017 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca ( amb indicació de les causes de l’exclusió), de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre).

Es convoca les persones admeses els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre (segons el dia assignat a la llista de persones admeses), a les 8.30 hores, en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d’Inca (Carretera Alcúdia, s/n).

Es recorda que per participar en les proves d’acreditació de l’aptitud física objecte d’aquesta convocatòria és requisit indispensable presentar el certificat mèdic oficial, segons el que disposa la base 2.4 de la convocatòria.

-----

10.11.2017

En data 10 de novembre de 2017 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca (amb indicació de les causes de l’exclusió), de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.
 
Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

-----

En data 9 de novembre de 2017 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la seu d'Eivissa, amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Així mateix, es publica el lloc i la hora de la convocatòria.

-----

En data 7 de novembre de 2017 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Menorca, amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Així mateix, es publica el lloc i la hora de la convocatòria.

-----

En data 2 de novembre de 2017 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la seu d'Eivissa, amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

-----

En data 30 d'octubre de 2017 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Menorca, amb indicació de les causes de l’exclusió, de les proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial, convocades per la Resolució de 29 de setembre de 2017 (BOIB núm. 122, de 5 d’octubre) del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública.

-----

23.10.2017

Us informam que el calendari de les proves d’acreditació física és el següent:

  • Menorca, el dia 10 de novembre de 2017
  • Eivissa, el dia 13 de novembre de 2017
  • Mallorca, els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre de 2017

Juntament amb la publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, es publicaran la distribució dels grups i els horaris de les proves.

-----

11.10.2017

Atesos els dubtes que han sorgit per diversos canals, l'EBAP informa que per acreditar el que disposa la base 2 d’aquesta convocatòria respecte d’estar en actiu o d’haver-hi estat en l’any immediatament anterior, és necessari presentar un certificat de serveis prestats de l’ajuntament, o un document de consentiment, per tal que l’EBAP en faci la consulta al Registre de Policies Locals de la Direcció General d’Emergències i Interior o de les prefectures de policia local corresponents.

En el cas d’haver lliurat només la nòmina també s’haurà de lliurar el document de consentiment.

En l'apartat de documents hi ha un model de consentiment de consulta.

-----

05.10.2017

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 5 d'octubre de 2017 es publica la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 29 de setembre de 2017 per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial.

Presentació de sol·licituds del 6 al 24 d'octubre (amdós inclosos)

Per accedir a les bases i a les inscripcions, podeu clicar en els enllaços següents: 

Documents