torna

Detall de la notícia

Projecte de decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern se publica la memòria d’impacte normatiu i el Projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears del qual se ha sol·licitat el dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears