torna

Detall de la notícia

Imatge 3052694

Convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Agència Tributària de les Illes Balears

Convocatòria del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 9 de setembre de 2017 es publica la Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

El personal funcionari de l’ATIB i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu preferentment ha d’emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud en el model normalitzat fent ús de l’aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o mitjançant l’adreça “portaldelpersonal.caib.es”, d’acord amb les instruccions que s’hi indiquen.

El termini per presentar sol·licituds, telemàticament o presencialment, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB, i finalitza dia 5 d’octubre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el document adjunt.