Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre elaboració d'un decret del règim de garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de CAIB

Darrera actualització: Wed Sep 13 11:27:26 CEST 2017

Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un decret pel qual es reguli el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Amb l’objectiu que es puguin fer aportacions, en el document publicat més avall trobareu informació sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.

b) La necessitat i l’oportunitat d’aprovar-la.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció de l’Avantprojecte de decret, podeu fer les aportacions que considereu oportunes sobre aquestes qüestions per mitjà d’un escrit dirigit a la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, carrer Palau Reial, 17, 07001 Palma, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en el portal de participació ciutadana. Podeu accedir a aquest portal clicant en aquest enllaç.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears