torna

Detall de la notícia

Imatge 3051070

El Govern invertirà més de 4 milions d'euros en el nou CEIP des Mercadal

El Consell de Govern ha autoritzat el conseller d’Educació i Universitat a exercir les competències en matèria d’autorització i disposició d’una despesa pluriennal (del 2018 al 2027) per un import de quatre milions vuit-cents vint-i-un mil euros (4.821.000 euros) corresponent al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l’Ajuntament des Mercadal per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) al municipi des Mercadal.

Aquest nou centre forma part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023, que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat per a totes les illes per poder respondre de manera ordenada i objectiva a les nombroses necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

El Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), faculta la Conselleria d’Educació i Universitat per subscriure els convenis oportuns amb els consells insulars o les entitats locals interessades per a la construcció de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar l’ajuntament interessat, amb el finançament final de la conselleria competent en matèria d’educació. En aquests convenis s’ha de preveure la quantitat màxima de les aportacions que s’han de fer i la periodicitat amb què aquestes aportacions s’han de satisfer als consells insulars i a les entitats locals que els signin.

Atesa la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al municipi des Mercadal i d’acord amb els estudis i els informes de la Conselleria d’Educació i Universitat, resulta del tot necessari construir-hi un nou centre docent d’educació infantil i primària (CEIP) de doble línia (6+12) per garantir la prestació d’aquests ensenyaments de manera idònia.