torna

Detall de la notícia

Imatge 3050148

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports augmenta en 100.000€ les ajudes per a les Federacions esportives

La convocatòria de subvencions esportives, que ha publicat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, respon a poder atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, amb tres línies de subvenció.

La primera línia correspon a les despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions; aquesta subvenció pretén donar suport a les federacions per a realitzar les tasques administratives i d’organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l’esport o esports inclosos als seus estatuts. La partida pressupostària d’aquest any 2017 és de 198.520€, fet que suposa un augment de gairebé 50.000€ respecte a la partida de l’any anterior (150.000€).

La segona línia de subvencions és per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, els quals tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d’una modalitat esportiva específica. Enguany es destinaran 130.000€, augmentant d’aquesta manera 50.000€ respecte a l’any anterior quan es varen destinar 80.000€ a aquestes subvencions.

Finalment, la tercera línia de subvenció correspon als programes de tecnificació esportiva, els quals implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l’àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d’una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a l’esport d’alt nivell. L’import que es destinarà a aquesta línia de subvenció és de 136.196€.

Amb aquests augments, es pretén des de la Conselleria seguir donant suport a la tasca que desenvolupen les Federacions esportives de les Illes Balears en el foment de l’esport a la nostra comunitat.

El termini per presentar les sol·licituds per aquestes ajudes és de vint dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i han d’anar adreçades a la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La selecció de les entitats beneficiàries es farà mitjançant el procediment de concurs, on es tendran en compte criteris tals com l’impacte esportiu i social, l’abast territorial a cada illa, l’organització de campionats a les Illes Balears o lligues autonòmiques i el tipus d’esport (olímpic o no olímpic). També es tendrà en compte el nombre de dones inscrites a la Federació, per afavorir d’aquesta manera les federacions que treballen per a la igualtat de gènere dins l’esport, fomentant la participació de les dones en l’esport.