torna

Detall de la notícia

Imatge 3048751

L'IdISBa convoca ajuts per a projectes d'investigació en salut per 235.000 euros

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca ajuts per a projectes d’investigació en salut per valor de 235.000 euros a través dels programes Synergia i Innovatio, aquest darrer amb el patrocini de la Fundació Iberostar.

Entre els objectius principals dels programes destaquen potenciar l’activitat científica de les línies de recerca liderades per investigadors emergents; fomentar la presentació de projectes coordinats que facilitin la cooperació científica; accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica; impulsar la col·laboració entre el sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses, i atreure inversors.

Les persones interessades tenen de l’1 al 24 de setembre per presentar les sol·licituds a través de la pàgina web www.idisba.es, on poden accedir a les bases.

Concretament, el programa Synergia, que disposa d’un pressupost global de 160.000 euros i finançarà un mínim de dos projectes, té per finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant per a això la competitivitat de l’R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix és objecte del programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

D’aquesta manera, es podran beneficiar del programa projectes de recerca de qualitat contrastada que tenguin per objectius principals augmentar el coneixement científic i tècnic i la seva transferència i aplicació en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i en la promoció de la salut pública i la gestió dels serveis de salut, així com els que que fomentin les sinergies, impulsin el talent i l’ocupabilitat, i enforteixin les estructures de governança que agreguin les capacitats cientificotècniques de les diferents entitats que conformen l’IdISBa.

En els projectes, que han de tenir un termini d’execució màxim de dos anys, han de col·laborar de manera obligatòria un mínim de dos grups de recerca de l’IdISBa diferents.

Per altra banda, el programa Innovatio, que compta amb el patrocini de la Fundació Iberostar, pretén fomentar la innovació en salut a l’entorn de l’IdISBa, mitjançant el finançament parcial o complet de projectes d’innovació que facilitin la col·laboració del sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses.

Aquest programa oferirà un ajut de 75.000 euros en tres anys a un projecte d’innovació en salut. La finalitat de la convocatòria és impulsar la cultura innovadora a l’IdISBa, facilitant la transferència de resultats de la recerca a la pràctica clínica; donar visibilitat als projectes d’innovació en salut per tal d’atraure inversors i empreses; potenciar les col·laboracions entre l’IdISBa i el sector empresarial de les Illes Balears; fomentar l’activitat innovadora de les línies de recerca liderades per investigadors emergents i impulsar la participació del personal investigador que du a terme tasques assistencials en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Els ajuts dels dos programes permetran als equips investigadors afrontar despeses derivades de la contractació de personal tècnic i/o investigador; despeses d’execució, com ara material inventariable i fungible indispensable per a l’execució del projecte; els costs d’ús de plataformes i serveis cientificotècnics; despeses de publicació i difusió de resultats, o viatges necessaris per a la realització del projecte i difusió de resultats.

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió d’avaluació formada per experts externs a l’IdISBa i es valorarà l’equip d’investigació, el projecte i l’interès estratègic del projecte per a l’Institut. Així mateix, després es farà un seguiment dels projectes finançats, sobre els quals s’haurà d’elaborar una memòria final, que avaluarà el Comitè Científic Intern de l’IdISBa.