torna

Detall de la notícia

Imatge 3047495

Homologació d'activitats de formació permanent del professorat

Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l’article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d’homologació regulat a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l’entitat col·laboradora està inscrita al Cens d’Entitats Col·laboradores.

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, documents...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1479529.

Novetats

03/12/2020 - Diligència de publicació de la resolució definitiva de la Comissió de Formació del Professorat de dia 22 d'octubre de 2020 en primera sessió i de dia 26 de novembre de 2020 en segona sessió.

03/12/2020 - Proposta de resolució definitiva de la Comissió de Formació del Professorat de dia 22 d'octubre de 2020 en primera sessió i de dia 26 de novembre de 2020 en segona sessió.

03/12/2020 - Annex de la resolució definitiva de la Comissió de Formació del Professorat de dia 22 d'octubre de 2020 en primera sessió i de dia 26 de novembre de 2020 en segona sessió.

 

Comissió de Formació del Professorat