torna

Detall de la notícia

A tenir en compte les sales de joc

L’article 19.2  del Decret 55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc disposa que:

 

S’entén com a superfície de bar o cafeteria l’espai constituït per:

 

a)     La zona d’influència de la barra del bar

b)    El despatx propi d’aquesta activitat

c)       Les taules i cadires que, si n’hi ha, configurarien una o diverses terrasses interiors la superfície mínima individual de les quals ha de ser de 12 m2. Cada terrassa interior s’ha de fitar mitjançant elements físics delimitadors que permetin mesurar-la. La superfície marcada o ocupada per l’element delimitador no es considera superfície de bar.

 

 

En aquest sentit, quan es realitzin visites d’inspecció a les sales de joc es comprovarà que coincideixi la zona física amb les zones delimitades en els plànols aprovats per la conselleria de Treball, Comerç i Indústria com a superfície útil de la zona de joc (o zones de joc) i zona del servei de bar o cafeteria.

 

Per aquest motiu, es recomana revisar les zones físiques de les sales de joc per donar compliment a les previsions contingudes en les disposicions vigents; i en particular, a l’apartat c) del punt 2 de l’article 19, abans esmentat.