torna

Detall de la notícia

Imatge 3041443

Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat

L’itinerari d’autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del Pla Quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) realitzades i finalitzades durant un determinat curs escolar. Ha d’incloure, a més, una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

Només es poden incloure dins un itinerari autoformatiu les activitats de formació que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes, i la persona interessada pot presentar la sol·licitud de reconeixement d’un itinerari autoformatiu cada curs escolar, a partir del curs escolar 2017-2018.

El nombre d’hores de formació reconegudes, per a un itinerari autoformatiu i per curs escolar, no pot ser superior a 100 hores.

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, documents...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3104831/.