torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per acollir-se a la reducció de la freqüència de mostreig microbiològic de determinats productors carnis - Illes Balears

Aquest Decret té per objecte regular els requisits per acollir-se, mitjançant la presentació d’una declaració responsable, a la reducció de la freqüència de mostreig dels criteris microbiològics que estableix el Reglament (CE) núm. 2073/2005, de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris per part dels petits escorxadors i els establiments elaboradors de petites quantitats de carn picada, de preparats de carn i carn d’aviram, així com establir les mesures de vigilància i control del compliment dels criteris microbiològics dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 30 d’agost de 2017, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per acollir-se a la reducció de la freqüència de mostreig microbiològic de determinats productors carnis de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al•legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al•legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.