torna

Detall de la notícia

Imatge 3035347

El Govern convoca un concurs oposició per cobrir 253 places de personal estatutari fix de la categoria d'auxiliar d'infermeria

El Servei de Salut ha publicat avui la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 253 places de personal estatutari fix (134 per al torn lliure i 119 per al torn de promoció interna) de la categoria d’auxiliar d’infermeria. Es tracta de la primera convocatòria d’oposicions que fa el Servei de Salut des de 2011, ja que durant la legislatura anterior no es va convocar cap concurs oposició. Aquesta actuació respon a una política de recursos humans liderada des del Servei de Salut i a la voluntat de la Conselleria de Salut de dotar la xarxa sanitària pública de llocs de feina estables, ja que actualment la temporalitat del personal del Servei de Salut és del 40 %, aproximadament.
 
D’aquesta manera es materialitza el compromís de l’Administració per l’estabilitat dels llocs de feina i la necessitat de cobrir les mancances de personal en determinades categories professionals, a fi de donar estabilitat als professionals, cosa que repercutirà en un servei de més qualitat per a la ciutadania.


 
Nombre de llocs de feina
2017 2016 2015 Total
Auxiliar d’infermeria 124 73 56 253


Del nombre total de places convocades de la categoria d’auxiliar d’infermeria, 134 corresponen al torn lliure i 119 al de promoció interna. Tanmateix, el nombre de places que s’han aprovat no respon a les necessitats reals del Servei de Salut, ja que està limitat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del Govern d’Espanya, que únicament permet convocar el 100 % de la taxa de reposició, és a dir, les places vacants que es generen per jubilacions i defuncions. Aquesta situació es pot modificar en virtut de les negociacions que s’estan duent a terme amb el Govern d’Espanya. De fet, l’any 2015 va deixar reservar només el 50 % d’aquestes places i el 100 % dels anys 2016 i 2017. Si s’eliminàs aquesta taxa de reposició, el Servei de Salut estaria en disposició de convocar 650 places d’auxiliar d’infermeria. En el cas que en una futura aprovació de la Llei de pressuposts generals de l’Estat se suprimeixin les limitacions actuals (taxa de reposició) o aquestes s’ampliïn, es farien les modificacions o ampliacions oportunes d’aquesta oferta d’ocupació pública.
 
En la legislatura anterior no es varen reservar les places de reposició dels anys 2012, 2013 i 2014. A més, es varen deixar de convocar els exàmens que ja estaven prevists per a l’any 2012. Aquestes mesures varen fomentar l’eventualitat laboral i varen debilitar la xarxa sanitària pública.
 
Amb aquesta política d’estabilització de l’ocupació, el Govern de les Illes Balears pretén reduir la precarietat i recuperar els drets laborals retallats dels treballadors públics, a més d’enfortir la xarxa sanitària pública.