torna

Detall de la notícia

Documentació tècnica que s'ha de presentar per a la revisió de projectes tècnics d'establiments de joc (sales de joc, locals específics d'apostes, zones d'apostes, bingos i casinos)

Per a les noves autoritzacions d’explotació d’establiments de joc i per a les modificacions de les autoritzacions d’explotació ja existents, es requereix que els plànols de l’estat actual i/o reformat siguin a escala 1/50, acotats i amb les zones destinades a joc i a servei de bar o cafeteria perfectament delimitades.

 

Tot això, sense perjudici que els plànols que ha de segellar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per exposar a l’establiment en concret es puguin presentar en una escala inferior.