torna

Detall de la notícia

Imatge 3024885

Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

NOTA INFORMATIVA

21.09.2017

Esmena proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

Referent a la proposta de temari, se substitueix el tema Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears per aquest altre: L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions: el Parlament, el Govern, el president de la Comunitat Autònoma i els consells insulars. El poder judicial a les Illes Balears. La reforma de l’Estatut.

-----

9.08.2017

Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

La publicació d’aquesta proposta i de la memòria que justifica la conveniència de la seva elaboració és a efectes únicament informatius, sens perjudici que el temari s’inclogui a les bases de la convocatòria que elabori l’autoritat competent i que, si escau, hauran de ser objecte de la corresponent negociació sindical.