torna

Detall de la notícia

Imatge 3020415

Educació destina més de 1'7 milions d'euros en ajuts a la xarxa d'escoles infantils 0-3 de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat avui atorgar l’autorització prèvia al conseller d’Educació i Universitat per destinar més de 1’7 milions d’euros en ajuts a la xarxa de les escoles infantils públiques de primer cicle (0-3 anys) de les Illes Balears.

Aquests ajuts són per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació a l’Illa d’Eivissa, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies per  l’any 2017 amb una quantia màxima d’1.780.000 €, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Més ajuts i increment de la partida fins arribar als 1.780.000 €

Cal destacar que la convocatòria per aquest any presenta novetats importants com l’augment de la partida que passa dels 1’5 als quasi 1’8 Milions d’euros així com l’ampliació dels supòsits per optar a aquests ajuts.

Per primera vegada en aquesta legislatura es contempla el suport per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació a l’Illa d’Eivissa i per aquest concepte està previst un total de 79.750€, a raó de 1.450€ per plaça de nova creació.

Es mantenen els ajuts de 3.000 euros anuals per unitat en funcionament (aula en funcionament) a les escoletes infantils públiques autoritzades. En total hi ha un centenar d’escoletes autoritzades a les illes amb 434 unitats autoritzades i en funcionament.

Per altre part s’augmenta la partida d’ajuts per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els seus infants amb un total de 200.250€ . Si l’any passat l’ajut era de 100€ per 4 sessions, aquesta convocatòria contempla 250 € per cada sessió realitzada d’una activitat.

I finalment també s’incrementa dels 900€ als 1.000€ els ajuts pels serveis educatius d’atenció primerenca per atendre a infants amb necessitats educatives especials.


Dades per Illes

Illa

Quantitat

Menorca

 312.500 €

Eivissa

 267.750 €

Formentera

   37.750 €

Mallorca

1.162.000€

Total

1.780.000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta iniciativa es consolida el suport econòmic del Govern de les Illes Balears a la xarxa d’escoles infantils públiques 0-3 anys que es va recuperar a l’inici d’aquesta legislatura desprès de la reducció progressiva de l’aportació del Govern durant la passada legislatura i que va finalitzar amb la supressió total d’ajuts al 2015.