torna

Detall de la notícia

Imatge 3020292

Convocatòria oberta Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017 (TANCADA)

Qui pot presentar projectes

  • Les administracions públiques que formen part de la Comissió, directament o a través de les associacions que les representen segons els casos.
  • L'Ajuntament de Palma.
  • Els ajuntaments a través de la Federació de Municipis (FELIB) han de ser valorats si pel seu interès supramunicipal o d'un abast territorial superior al municipi.

Com presentar un projecte

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer segons el formulari establert i sempre s’ha de tramitar electrònicament mitjançant el sistema elaborat ad hoc. En qualsevol cas, la sol·licitud s'ha de presentar en algun dels registres prevists en la normativa de procediment administratiu comú.

S’ha d’emplenar un únic formulari de sol·licitud per projecte.

Aquí podeu accedir al FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PROJECTE PER AL PLA ANUAL D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE PER AL PERÍODE 2017

 

Documentació dels projectes

La informació per trametre les sol·licituds es troba a l'apartat Documentació dels projectes (capítol IV-Article 1 del BOIB) PLA ANUAL D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE PER AL PERÍODE 2017

Tots els documents s'han de presentar signats per l'entitat sol·licitant, llevat de l'annex 2, que ha d'anar rubricat per l'Administració que assumeixi el projecte. La documentació mínima requerida en aquests Pla s'ha d'incorporar digitalment al formulari en línia establert a tal efecte. El resguard del formulari s'ha de presentar juntament amb la instància de la sol·licitud en el registre.

Objectius dels projectes

El Pla Anual 2017 fixa com a objectius anuals prioritaris dels projectes que es finançaran a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible: l'adquisició o la rehabilitació de patrimoni natural, històric i cultural, la diversificació del model econòmic i la millora del medi natural i del cicle de l’aigua, sens perjudici que tots els projectes de caràcter mediambiental han de ser considerats prioritaris de conformitat amb el que disposa l’article 19.3 de la Llei.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds relatives als projectes per finançar finalitza el 4 d’agost de 2017.

Imports

Amb caràcter general, no es valoren els projectes que no superin la quantia mínima de 250.000 € (IVA inclòs), llevat dels de l'illa de Formentera on, ateses les seves característiques, la quantia mínima s’estableix en 100.000 € (IVA inclòs).

Més informació

Tota la informació relativa al Pla Anual i la documentació a presentar es pot trobar a

www.illessostenibles.travel