torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació a l'avantprojecte de Decret Pla de Gestió Natura 2000 barranc i puigs de Mallorca

Atès que per error administratiu no es publicà el tràmit d’informació pública de l’avantprojecte del pla de gestió en el tauler d’anuncis dels municipis afectats i dels consells insulars, s’obri un nou període d’informació pública d’un mes a partir del dia seguient de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per presentar les al·legacions que es considerin oportunes a l’avantprojecte de decret del pla de gestió Natura 2000 barranc i puigs de Mallorca.

El document que s’exposa ara a la página web de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, es el mateix que s’exposà a la primera información pública d’aquest avantprojecte.

Totes les al·legacions presentades anteriorment per aquest avantprojecte es tindran en compte. Per presentar noves al·legacions us podeu adreçar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, situada al C/Gremi Corredors, 10, 1 Polígon de Son Rossinyol de Palma i per via telemàtica a través del Portal de Participació Ciutadana.

Aquest avantprojecte vol aprovar un instrument de gestió per als següents espais protegits de la Xarxa Natura 2000: LIC ES5310015 Puig de Sant Martí, LIC ES5310029 Na Borges, LIC ES5310101 Randa i LIC ES5310102 Xorrigo, amb l’objectiu de mantenir en un estat favorable de conservació els espais protegits i evitar el deteriorament dels hàbitats i alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivat la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda l’aprovació d’aquest Pla permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.