torna

Detall de la notícia

Imatge 3015577

Concurs d'idees a nivell d'avantprojecte per a la construcció d'edificis d'habitatges de protecció pública a Calvià

La Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, regula la implantació d’àrees, que denomina Reserves Estratègiques de Sòl (RES), per fer front a la manca constatada de sòl urbanitzat destinat  a la construcció d’habitatge de protecció pública a les Illes Balears.

Fruit d'aquestes actuacions, a la Reserva Estratègica de sòl nº2 (RES 2) ubicada a l'Av. S'Olivera, 62 de Magaluf a Calvià, el promotor privat va cedir a l'Administració solars per construcció d'habitatge protegit.

Que l’Institut Balear de l’Habitatge(IBAVI), empresa pública del Govern de les Illes Balears adscrita a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, amb el Ajuntament de Calvià, tenen interès en convocar conjuntament un concurs d'idees per la redacció d'un avantprojecte d’habitatges de promoció publica amb destí lloguer als solars de la RES 2.

El concurs tindrà com a objecte la selecció de propostes que permetin obtenir la millor solució arquitectònica, que compleixi amb els requisits i característiques dels habitatges protegits de manera coherent amb l’optimització dels costos, la qualitat funcional i arquitectònica i la implantació de mesures mediambientals. S'haurà de resoldre també una correcta implantació de l'edifici destinat a equipament i proposar la relació i connexió amb l'ELP (Espai Lliure Públic) confrontant, amb la finalitat d'adequar i facilitar l'accés des de l'àrea en que es situen els habitatges a la zona verda pública, al centre urbà i a les platges.

El concurs es desenvoluparà seguint el plec de bases particulars que s'annexa. Així mateix s'adjunta.