torna

Detall de la notícia

Cinquè Informe de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

Els governs dels estats que han ratificat la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM) han d'enviar triennalment un informe sobre les mesures preses per al seu compliment. Aquest informe, entre altres documents, serveix al Comitè d'Experts previst a l'article 17 de la Carta per emetre el seu informe d'avaluació i la proposta de recomanacions que presenta al Comitè de Ministres del Consell d'Europa.

És per això que l'Estat espanyol demana informes previs als governs de les comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial segons els respectius estatuts. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha redactat el cinquè Informe de compliment de la CELROM corresponent al període 2014-2016.