torna

Detall de la notícia

Imatge 3002145

Publicada la proposta de resolució definitiva de concessió dels ajuts per a estades d'immersió en llengua anglesa

En data 17 de juliol de 2017 s'ha publicat la proposta de resolució definitiva de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

L’alumnat que ha resultat beneficiari dels ajuts en la proposta de resolució definitiva rebrà en el transcurs de la setmana del 17 al 21 de juliol de 2017  l’oportuna comunicació per correu electrònic per part de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat en la qual es determinarà la localitat i data en què tindrà lloc l’estada, juntament amb la corresponent informació complementària.

En el cas de la modalitat B, l’adjudicació dels centres en què es desenvoluparà el programa, en cas que n’hi hagués més d’un a cada illa, es farà atenent a la ubicació dels centres escolars de procedència de l’alumnat. Per a ambdues modalitats, les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs no es podran modificar.

Termini per a les famílies per acceptar l’ajuda

El pare, mare o tutor legal dels beneficiaris dels ajuts disposaran de quatre dies hàbils a partir de la comunicació per correu electrònic per acceptar l’ajut i autoritzar la participació de l’alumnat al programa corresponent mitjançant l’enviament de l’annex III signat i escanejat a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït l’acceptació expressa, s’entendrà que el participant renuncia a l’ajut i es procedirà a la substitució de l’alumne d’acord amb el procediment de l’apartat 11 de la convocatòria.

L’acceptació de l’ajut comporta el compromís d’acceptació de totes les condicions i normes que la Conselleria d’Educació i Universitat pugui establir quant al desenvolupament del programa, trasllats i allotjament en els casos que pertoqui. Els alumnes hauran d’assistir a un mínim d’un 80% de les hores lectives del programa d’immersió per tal d’obtenir el certificat d’assistència corresponent.

Es celebrarà una reunió informativa amb les famílies dels beneficiaris el proper dimecres dia 26 de juliol de 2017 a l’horabaixa. L’horari i el lloc de celebració d’aquesta reunió s’especificaran en la comunicació per correu electrònic esmentada més a dalt.