torna

Detall de la notícia

Imatge 3002058

Instruccions per al reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat (BOIB núm. 85, de 13 de juliol).

Aquesta Resolució concreta les instruccions que defineixen els itineraris d’autoformació i les condicions de presentació, per part de les persones interessades, de la documentació necessària per sol·licitar el seu reconeixement.

L’itinerari d’autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del Pla Quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar. Ha d’incloure, a més, una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

Només es poden incloure dins un itinerari autoformatiu les activitats de formació que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes, i la persona interessada pot presentar la sol·licitud de reconeixement d’un itinerari autoformatiu cada curs escolar, a partir del curs escolar 2017-2018.

El nombre d’hores de formació reconegudes, per a un itinerari autoformatiu i per curs escolar, no pot ser superior a 100 hores.