torna

Detall de la notícia

Esborrany d'avantprojecte de Decret pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial o simplificat de les Illes Balears

D’acord amb la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 26 de juny de 2017, publicada en el BOIB núm. 86 de 15 de juliol de 2017, s’ha obert un nou tràmit d’informació pública relatiu a l’Avantprojecte de Decret pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial o simplificat de les Illes Balears, atesa la necessitat de regulació d’aquests clubs esportius que, per la seva pròpia natura,  s’organitzen mitjançant una estructura interna simplificada. Les persones interessades podran aportar les seves propostes i suggeriments fins el 4 d’agost de 2017. 

Es poden presentar al·legacions a través del portal http://participaciociutadana.caib.es, del correu electrònic registreentitats@esports.caib.es , a la seu de la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l’Uruguai s/n, Palma, (edifici Palma Arena), o a qualssevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les al·legacions han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General d’Esports i Joventut).