torna

Detall de la notícia

Imatge 2997645

Educació denuncia un nou exemple de improvisació del Ministeri d'Educació

El Ministeri d’Educació i Cultura va aprovar Reial decret 562/2017, de 2 de juny, publicat al BOE dia 3 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller. S’ha de fer notar que el curs escolar a Secundària finalitzava el 22 de juny. En el seu article 2 especifica el següent:

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.”

Davant la manca de més especificacions es feia necessari concretar determinats aspectes sobre les condicions per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO. Per això es va publicar una Resolució amb les instruccions necessàries des de la Conselleria d’Educació i Universitat el 7 de juny de 2017. És important assenyalar, que aquesta resolució s’ajusta estrictament al que marca el Reial Decret del Ministeri.

La Resolució estableix en el seu punt 2 que “els alumnes que han suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran el títol, en la convocatòria ordinària o extraordinària, si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: 

- Que les matèries suspeses no siguin simultàniament llengua catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana i literatura i matemàtiques. 

- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.” 

És important posar de manifest que des de fa 10 anys l’alumnat pot obtenir a Espanya el títol d’ESO amb dues assignatures suspeses o més del total de 40 que s’avaluen en aquesta etapa educativa. De fet, fins al curs passat, el 2015-2016, es permetia obtenir-lo amb tres assignatures suspeses.

Ara, a banda que només poden ser dues les assignatures suspeses del total de 40 de l’etapa, l’única diferència és que el Ministeri no especifica en la seva nova norma que l’alumnat amb dues assignatures suspeses estigui obligat a presentar-se a les proves extraordinàries de setembre. En el cas de les Balears s’ha deixat a criteri de l’equip docent responsable de l’alumnat la consideració de si ha adquirit les competències necessàries i ha assolit els objectius de l’etapa per obtenir el títol el mes de juny o al setembre. S’ha de tenir present que aquest alumnat obtendrà igualment el títol tant en un cas com en l’altre i cal tenir present, també, que el fet de tenir el títol al juny facilita, a més, la matriculació als cicles de formació professional.

En una mostra més d’improvisació, setmanes després que hagin acabat els processos d’avaluació (fet que no va tenir en compte el Ministeri, com demostra el moment en què es va publicar la nova normativa estatal) des del Govern central es critica la interpretació de la nova normativa feta des d’algunes comunitats autònomes, entre les quals les Balears. Totes fan les proves de recuperació al setembre, mentre que algunes de les que no han fet una resolució com la de Balears és perquè convoquen les proves extraordinàries a finals de juny, o a principis de juliol, una vegada acabat el curs.

El Ministeri ha enviat advertiments a les comunitats autònomes en contra del seu propi Reial decret sense tenir present que l’alumnat que ara rep el títol el rebrà igualment al setembre i posant en dubte el criteri del professorat, que és el que ha seguit la trajectòria del seu alumnat i, per tant, és el més capaç per poder decidir si ha adquirit les competències necessàries per assolir el títol d’ESO. Des d’aquesta Conselleria es confia plenament en el criteri del professorat de les Illes Balears a l’hora d’avaluar l’alumnat.

Quant a l’advertiment del Ministeri que donar el títol al juny pot afectar la mitjana per obtenir beques, tenint en compte que la mitjana es calcula sobre 40 assignatures l’impacte de dues notes suspeses sobre el total és poc significatiu.