torna

Detall de la notícia

Informació pública relativa al Decret del model d'estudi econòmic per determinació de tarifes de taxis

Tràmit d'audiència a la ciutadania sobre el projecte de decret pel qual s'aprova el model d'estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de caràcter urbà i interurbà del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, i s'estableixen les condicions per a la seva aplicació a la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, estableix en els articles 50 i 68  que reglamentàriament s'ha d'aprovar el model d'estudi econòmic que ha de determinar les tarifes urbanes i interurbanes del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme,  i s'han d'establir les condicions per a la seva aplicació a la nostra comunitat,  el  que constitueix el règim tarifari d'aquesta activitat.

D’acord amb l’article 5 e d'aquesta Llei, correspon al Govern de les Illes Balears la competència per elaborar la normativa d’execució i desplegament de les normes estatals d’acord amb la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les comunitats autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable, entre les quals es troben les competències en matèria del transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme.

Aquet Decret recull a l'annex únic el model d'estudi econòmic que equilibra els ingressos i els costos d'aquest servei públic per així poder fer els càlculs necessaris per fixar i actualitzar les tarifes,  i estableix a l'article 3 i següents les condicions que han de regir el règim tarifari que és d'aplicació, per la qual cosa disposa les normes per la utilització del taxímetre, l'obligatorietat d'expedir als usuaris un rebut en els serveis interurbans mitjançant un equipament automàtic,  la informació obligatòria sobre les tarifes, etc.

D'acord amb la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de data 1 de febrer de 2017 i amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i obtenir quanta aportació addicional es pugui presentar per part d'altres persones o entitats,  s'obri un procés d'informació pública en el portal web de la Direcció General de Mobilitat i Transports que estira obert fins el dia 7 d'agost de 2017.  Dins quests termini els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte esmentat i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.  Podeu veure l'esborrany del projecte de Decret accedint a l'enllaç de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports,  ubicada al carrer d'Eusebi Estada, 28, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a aquesta Direcció General de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Igualment s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clicant a l'enllaç: Participació en l'elaboració de normativa.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració de normativa.