torna

Detall de la notícia

Imatge 2996513

Llistat provisional dels projectes seleccionats per dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears

Amb aquestes assignacions econòmiques es finançaran projectes de recerca que tenguin com a finalitat l'estudi de temàtiques pertinents en l'àmbit dels ensenyaments superiors.

La selecció dels projectes també inclou una reducció de l'horari lectiu d'entre una i tres hores dels professors que formin part dels equips investigadors i imparteixin ensenyaments artístics superiors a centres dependents de la Conselleria d'Educacio i Universitat.

Termini d'alegacions: des del 6 fins al 10 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Llocs de presentació: Les al·legacions s'han de presentar dins el termini establert,  al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les al·legacions han d'anar adreçades a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de la Conselleria d'Educació i Universitat.