torna

Detall de la notícia

Imatge 2996513

Convocatòria d'assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears

Amb aquestes assignacions econòmiques es finançaran projectes de recerca que tenguin com a finalitat l'estudi de temàtiques pertinents en l'àmbit dels ensenyaments superiors.

La selecció dels projectes també inclou una reducció de l'horari lectiu d'entre una i tres hores dels professors que formin part dels equips investigadors i imparteixin ensenyaments artístics superiors a centres dependents de la Conselleria d'Educacio i Universitat.

Poden sol·licitar les assignacions econòmiques els centres públics i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Termini de presentació: del 23 de febrer fins al 23 de març de 2018.

Llocs de presentació: Les sol·licituds s'han de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds han d'anar adreçades a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior.

El punt 11 de la Instrucció estableix la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.