torna

Detall de la notícia

Imatge 2994647

Educació impulsa mesures per a millorar la competència lingüística de l'alumnat de Balears

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, han presentat avui matí algunes de les mesures que s’han impulsat des de la Conselleria per millorar la competència lingüística de l’alumnat. La presentació ha tengut lloc després de la celebració de la mesa tècnica celebrada aquest matí amb els representants sindicals educatius.

Des de principi de legislatura s’ha treballat en la millora d’aquesta competència tant en les dues llengües oficials com amb la llengua estrangera partint del context multicultural dels centres educatius de les Illes i des del foment del debat pedagògic i el respecte a l’autonomia dels centres en l’elaboració dels projectes lingüístics de centre. És en aquest document on, des de la consideració de la llengua com un element de cohesió social, s’adopten mesures de coordinació de l’ensenyament de les llengües per fer-ne més efectiu l’aprenentatge.  

Més auxiliars de conversa, participació a projectes europeus i formació específica per a l’ensenyament de les llengües
El procés d’adquisició de la competència en llengua estrangera es vincula sobretot a la realització d’activitats comunicatives que permetin desenvolupar la fluïdesa, la capacitat d’interacció oral i escrita, d’entendre i de produir missatges, usar amb espontaneïtat, adequació i correcció una llengua, etc. Per a això, és positiu possibilitar actuacions que complementin els treballs dels aspectes comunicatius de la llengua a fi que aquesta sigui apresa per poder ser utilitzada en situacions molt diverses. 

Una vegada analitzades les iniciatives impulsades des dels centres educatius de les Illes Balears s’han recollit les següents dades: 

El 70% de centres compten amb auxiliar de conversa (340 becaris d’altres països) d’alemany, anglès i francès. Per primera vegada, en el passat curs es va crear un borsí propi i també es va organitzar un curs de formació per als auxiliars i els centres que els acullen.

Un 69% dels centres de Secundària tenen desdoblaments de grups a l’àrea de llengua estrangera. Aquesta és una mesura que també es va introduir en els nous currículums elaborats per Educació l’any passat i preveu desdoblaments de totes les hores en grups de 8 a 15 alumnes, la qual cosa permet reduir les ràtios i millorar la qualitat de l’ensenyament. A més, es dona l’opció de poder incrementar les hores de classe fent servir alguna de les hores de lliure disposició setmanal.

Gairebé el 50% d’IES i centres concertats participen del programa EOIES que permet a l’alumnat de secundària obtenir la certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) en algun dels 6 nivells que s’imparteixen en les llengües estrangeres d’anglès, alemany o francès, des del seu propi centre i sense cap càrrega lectiva. En el curs 2016-17 participaren 3.376 alumnes de 4t ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

El 54% dels centres imparteixen una àrea, matèria o mòdul no lingüístic en llengua estrangera. A més , un 14% han optat per ensenyar una segona assignatura totalment en llengua estrangera.

El 62% dels Instituts d’Educació Secundària prenen part en projectes europeus (Erasmus+ i eTwinnings), el 9 % de centres de primària i el 19% dels centres concertats. Els projectes europeus faciliten aprendre la llengua dels país amb qui es comparteix el projecte i alhora desenvolupar els valors de respecte i d’interès pel multilingüisme i la interculturalitat.

En altres tipus d’intercanvis hi participen el 47% d’IES, el 22% dels centres concertats i el 4% de centres de primària. A Primària la participació és molt més baixa ja que, tot i que també hi tenen accés, l’edat de l’alumnat és una limitació per a viatges i estades a l’estranger.

Cal destacar la participació dels alumnes i professors d’FP al projecte EuroFP Balears que ha permès a 70 alumnes realitzar el mòdul de formació en centres de treball a empreses europees i a 45 professors més 12 acompanyants fer visites d’estudi a centres d’FP.

S’ha fet formació per a la presentació i participació en projectes europeus per a 54 docents amb l’objectiu de capacitar el professorat.

Enguany s’ha convocat per primera vegada dos programes per millorar la competència oral en llengua anglesa dels alumnes:  Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 60 hores lectives per a l’alumnat de primer curs de batxillerat i Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius i amb un total de 60 hores lectives d’immersió  per a l’alumnat de sisè curs de primària.

El pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 preveu formació específica per millorar les competències lingüístiques i didàctiques del professorat en actiu de centres públics. El curs 2016-17 320 docents han participat als cursos (155 de nivell Avançat i 165 de C1).  En el curs 2016/2017 també s’han convocat 7 formacions sobre metodologies per facilitar l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres que es van dur a terme als centres de professorat de Palma, Eivissa, Menorca, Manacor i Inca amb 109 matriculats. 

A primer, segon i tercer d'ESO els centres disposen de dues hores setmanals de lliure disposició per completar l’horari.

Els centres poden decidir destinar-les a reforçar determinades matèries o a projectes interdisciplinars.  Es contempla la coordinació en les programacions de les matèries de Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura que hauran de reflectir el treball conjunt en aquestes matèries en relació amb els continguts, objectius, metodologia i avaluació.
 
Actuacions lingüístiques per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut  

 El 95% dels centres realitzen actuacions per garantir que les dues llengües oficials siguin un element essencial per a l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut.


La competència comunicativa en una llengua facilita la cohesió del grup que la utilitza. És determinant una acollida lingüística adequada i eficaç, enfocada a facilitar l’ús de la llengua. Aquesta acollida, que es tradueix amb una adaptació curricular o amb l’assistència a sessions de llengua en grups reduïts, s’ha generalitzat a tots els centres.

En aquest sentit cal destacar que s'han augmentat les hores de secundària destinades al PALIC (programa d'acolliment lingüístic i cultural)

Model lingüístic escolar de les IB
La comissió d'experts que havia d'elaborar un document marc per iniciar el procés de consens en la determinació del model lingüístic escolar de les Illes Balears ha finalitzat la seva tasca. El document recull una anàlisi de la realitat sociolingüística de les illes i recomanacions per a la millora de la competència lingüística dels escolars. 

Cal destacar:

- L'objectiu final és que tots els alumnes siguin plenament competents en les dues llengües oficials i en, almenys, una llengua estrangera.

- La llengua vehicular de les escoles de les Illes Balears ha de ser la llengua pròpia.- S'ha d'evitar la separació de l'alumnat en escoles i fins i tot en classes distintes per raons de l'idioma.

- Aplicant el principi d'autonomia pedagògica, cada centre ha de tenir capacitat de decidir el seu projecte lingüístic, respectant la normativa vigent, que han de ser avaluats i revisats per l'administració educativa.

- L'administració hauria de dotar els centres dels recursos necessaris: desdoblaments, dinamitzadors, auxiliars, cursos de formació...

- S'ha d'insistir en el treball de la llengua oral i la capacitat comunicativa en totes les llengües.

Tots els centres educatius de Balears compten amb un projecte lingüístic de centre

Actualment, tots els projectes lingüístics de centre estan adaptats a la normativa vigent: decret de mínims i decret de llengües estrangeres. Cal remarcar que el 87% dels projectes lingüístics de centre conté referències als criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials al final de l’escolaritat obligatòria. De fet, segons les dades de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), el 92% de l’alumnat de 6è d’educació primària ha aprovat llengua castellana, el 90’6%  llengua catalana i el 89’8% llengua anglesa. Pel que fa a ESO a tots els nivells es donen resultats similars, per exemple, a 4t ESO més d’un 86% de l’alumnat aprova les matèries lingüístiques.

El 78% dels centres han constituït la comissió de l normalització lingüística i n’han designat la persona coordinadora. 

S'han fet una convocatòria específica de formació per al professorat en matèria de foment de la llengua catalana per impulsar el disseny, la posada en pràctica i l'avaluació d'actuacions que repercuteixin en la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge del català i en el foment de l'ús del català com a llengua vehicular. Hi han participat 35 centres educatius i per al proper curs s'ampliarà a 45 centres que disposaran d'un dinamitzador lingüístic.

També s'han dut a terme cursos de llengua i cultura catalanes per reforçar la competència, cal destacar els 8 cursos d'actualització de la gramàtica catalana.