torna

Detall de la notícia

Imatge 2994244

Consum recomana una actitud responsable a l'hora d'aprofitar les rebaixes i recorda que ja es pot reclamar per Internet sense DNI electrònic

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut recomana una actitud responsable a l’hora d’aprofitar les ofertes del període de rebaixes —que ja ha començat— i aprofita per recordar els drets dels consumidors, els quals ja poden presentar reclamacions a través de <portalconsum.caib.es> sense necessitat de DNI electrònic.

Així, per treure el màxim profit a les rebaixes i fer un consum responsable, s’aconsella defugir del consumisme i comprar només allò que realment es necessita, per a la qual cosa convé planificar les compres i fer una llista abans d’anar de rebaixes. Igualment, Consum recomana ser crítics amb la publicitat i no deixar-se endur pels missatges enganyosos ni pels que inciten al consumisme.

Els consumidors han de sol•licitar informació al comerç sobre si s’accepten canvis o devolucions, ja que el venedor no està obligat a canviar el producte si està en perfecte estat, llevat que així ho anunciï el venedor. També és important conservar els comprovants de pagament, les etiquetes i garanties, per poder-los utilitzar en cas d’haver de fer una reclamació.

Pel que fa a les compres per Internet en període de rebaixes, són vigents els mateixos drets que quan es compra de manera tradicional. S’ha de procurar comprar en llocs virtuals segurs.

Quant a les obligacions dels comerços, la Direcció General recorda:

 • Els venedors no poden adquirir els productes especialment per a la venda en rebaixes; han de ser articles que hagin estat a la venda abans a un preu superior.
 • Els comerciants han d’indicar clarament el preu de venda anterior i el rebaixat, o bé hi ha de figurar el preu normal de venda i el percentatge de la rebaixa que s’aplicarà en el moment de la compra.
 • Els preus de venda han de figurar tant en els aparadors com a l’interior del comerç.
 • L’anunci de vendes en rebaixes, en general, ha d’afectar com a mínim a la meitat dels productes oferts en l’establiment, sense perjudici que es pugui anunciar la de cada article en concret, que ha de ser identificat i diferenciat degudament de la resta.
 • Els productes rebaixats han d’estar diferenciats d’altres tipus de vendes a preus inferiors dels habituals, com els articles en liquidació, els saldos o les ofertes especials. En cap cas els productes que es venen en rebaixes poden ser “saldos”, és a dir, articles que presenten alguna tara o defecte en la fabricació.
 • El comerciant ha d’acceptar els mitjans de pagament habituals entre els quals hi ha les targetes de crèdit i no pot carregar un percentatge superior per l’ús de targetes de crèdit ni rebutjar la compra per aquest sistema si habitualment és utilitzat en el seu comerç.
 • Els comerços han d’indicar que hi ha fulls de reclamacions.


Reclamacions més àgils a través d’Internet i sense DNI electrònic

Cal recordar que, des del mes d’abril, els consumidors poden presentar reclamacions a través del mòbil o qualsevol dispositiu electrònic accedint a <portalconsum.caib.es> sense necessitat de tenir DNI electrònic, la qual cosa facilita el fet de reclamar, ja que evita desplaçaments a les oficines de consum i s’hi pot accedir a qualsevol hora del dia.

Així, durant el procés de presentació de la reclamació telemàtica, un dels camps obligatoris que s’ha d’emplenar és el telèfon mòbil. A l’hora de validar la reclamació es demana a l’usuari que introdueixi el codi que li haurà arribat a través d’un SMS al mòbil que ha indicat.  

La reclamació telemàtica sense necessitat de DNI electrònic —que permet apropar l’Administració a la ciutadania— era un objectiu de legislatura, una mesura en línia amb la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que recull, de manera general, que s’ha de promoure l’ús de mitjans electrònics en les relacions de l’administració amb els ciutadans.


Per fer una reclamació cal presentar:

 • Dades personals del reclamant: nom, llinatges, número de DNI/CIF/passaport o targeta de residència, domicili, telèfon de contacte i, si s’escau, número de fax o adreça electrònica.
 • Dades de l’empresa reclamada: nom o denominació social, NIF, domicili, telèfon i, si s’escau, número de fax o adreça electrònica.
 • Descripció del producte o servei objecte de la reclamació i motiu: circumstàncies en què s’ha adquirit el bé o s’ha prestat el servei, detallades de manera clara i concisa, i definició del problema sorgit amb l’empresa reclamada.
 • Pretensions: solució que es vol obtenir.
 • Documentació adjunta: documents que acreditin la relació de consum i tots els mitjans de prova dels fets descrits dels quals es disposi, com ara contractes, factures, pressuposts, rebuts, comprovants, certificats de garantia, fullets descriptius o de publicitat, mostres, fotografies o altres mitjans de reproducció en relació amb la reclamació.


Es pot trobar més informació a portalconsum.caib.es i les persones que necessitin assessorament individualitzat poden demanar cita prèvia al telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 16 60 00.