Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany del Projecte d'ordre d'agrupacions de defensa sanitària apícoles

Darrera actualització: Thu Jul 13 11:33:32 CEST 2017

Informació pública de l'esborrany de Projecte de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 18 de desembre de 2007 relativa a la constitució d’agrupacions de defensa sanitària apícoles a l’àmbit de les Illes Balears

La modificació de l’Ordre relativa a la constitució d’agrupacions de defensa sanitària (ADS) apícoles a les Illes Balears sorgeix de la necessitat d’actualitzar la normativa autonòmica, arran de la sol·licitud d’un grup d’apicultors professionals i un veterinari. Aquesta actualització també esdevé necessària per la importància socioeconòmica del sector apícola dins l’activitat ramadera de les Illes Balears. L'activitat apícola contribueix a elevar la productivitat de gran part dels cultius, aprofitant recursos no utilitzats per a cap altra activitat ramadera.

Així mateix, l'apicultura representa un sector ramader amb característiques molt especials que la defineixen i la diferencien de la resta d'activitats agràries. Al costat de l’interès econòmic de les produccions apícoles és indubtable el paper mediambiental imprescindible i la contribució a l'equilibri ecològic de l'apicultura.

Amb l’aprovació d’aquest nova Ordre es persegueix establir els requisits per obtenir el reconeixement d’ADS apícola a cadascuna de les illes.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 3 de juliol de 2017 (publicada en el BOIB núm. 85, de data 13 de juliol de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 2 d’agost de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 18 de desembre de 2007 relativa a la constitució d’agrupacions de defensa sanitària apícoles a l’àmbit de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració  normativa.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears