vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2989842

Reconeixement de l'experiència formativa com a formació permanent del professorat

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat (BOIB núm. 81 de 4 de juliol de 2017).

Amb aquesta Resolució es reconeixen activitats de formació del professorat que van lligades a programes de formació, una part dels quals implica la realització d’una experiència de caràcter formatiu per a transferir de manera pràctica els coneixements adquirits en el mòdul formatiu. En aquest sentit, són considerades activitats d’experiència formativa la participació en estades en empreses, en programes europeus o internacionals, projectes de recerca, programes d’innovació educativa i tutoria d’alumnes en pràctiques.