torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte d'ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

Aquesta ordre regula els programes de qualificació inicial, els quals es configuren com una oportunitat perquè els alumnes que no tenguin la maduresa suficient per cursar un cicle formatiu de formació professional bàsica puguin aconseguir coneixements bàsics i professionals que els permetin tornar al sistema educatiu o aconseguir la inserció social i laboral.

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juny de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (publicada en el BOIB de 4 de juliol de 2017) s’ha obert un procés d’informació pública fins a 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la Resolució en el BOIB mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer del Ter, 16) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Educació i Universitat (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: Participació en l’elaboració de normativa.