torna

Detall de la notícia

Imatge 2970550

Esborrany d'avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears

Fase actual: pendent del dictamen del Consell Consultiu.

Amb posterioritat a l’aprovació de la vigent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, s’han aprovat diverses normes que la complementen o que directament incideixen sobre la seva regulació —com ara la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, o la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears—, així com les normes bàsiques en relació amb la transparència i el bon govern o les de reforma recent del dret bàsic en matèria del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries. 

En aquest context és necessària i oportuna l’adaptació de la normativa per assolir la seguretat jurídica adequada referent a les actuacions del Govern, així com el desplegament autonòmic de la regulació del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries, modificat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per adaptar la normativa autonòmica a les noves disposicions de caràcter bàsic. D’altra banda, es considera necessari omplir el buit legal en relació amb el règim del Govern en funcions i la transició entre governs. 

D’acord amb la legislació vigent, l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears està previst en el Pla Normatiu de 2018 i, prèviament a l’elaboració de l’esborrany, va ser sotmès a consulta. 


INFORMACIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ FINALITZADA 

El Govern de les Illes Balears ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se de l’esborrany de decret i realitzar les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

TRÀMIT D'INFORMES PRECEPTIUS 

La tramitació de l’avantprojecte de llei, de data 31 de gener de 2018, es troba pendent del dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.