torna

Detall de la notícia

Imatge 2970550

Esborrany d'avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears

Fase actual: tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració d’informes preceptius

Amb posterioritat a l’aprovació de la vigent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, s’han aprovat diverses normes que la complementen o que directament incideixen sobre la seva regulació —com ara la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, o la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears—, així com les normes bàsiques en relació amb la transparència i el bon govern o les de reforma recent del dret bàsic en matèria del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries. 

En aquest context és necessària i oportuna l’adaptació de la normativa per assolir la seguretat jurídica adequada referent a les actuacions del Govern, així com el desplegament autonòmic de la regulació del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries, modificat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix un termini fins a l’octubre de 2017 per adaptar la normativa autonòmica a les noves disposicions de caràcter bàsic. D’altra banda, es considera necessari omplir el buit legal en relació amb el règim del Govern en funcions i la transició entre governs. 

D’acord amb la legislació vigent, l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears està previst en el Pla Normatiu de 2017 i, prèviament a l’elaboració de l’esborrany, va ser sotmès a consulta.

 

INFORMACIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ FINALITZADA 

El Govern de les Illes Balears ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 20 de juliol de 2017. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

TRÀMIT DE VALORACIÓ D'AL·LEGACIONS I D'ELABORACIÓ D'INFORMES PRECEPTIUS 

La tramitació de l’avantprojecte de llei es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius. 

A continuació es faran, si cal, les modificacions a l’esborrany de data 19 de juny de 2017 (el sotmès a l’audiència) i se’n tramitarà, per a la realització de preceptiu dictamen, al Consell Consultiu de les Illes Balears.