torna

Detall de la notícia

Imatge 2970550

Projecte de llei del Govern de les Illes Balears

Fase actual: tramitació  parlamentaria

Amb posterioritat a l’aprovació de la vigent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, s’han aprovat diverses normes que la complementen o que directament incideixen sobre la seva regulació —com ara la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, o la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears—, així com les normes bàsiques en relació amb la transparència i el bon govern o les de reforma recent del dret bàsic en matèria del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries. 

En aquest context és necessària i oportuna l’adaptació de la normativa per assolir la seguretat jurídica adequada referent a les actuacions del Govern, així com el desplegament autonòmic de la regulació del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries, modificat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per adaptar la normativa autonòmica a les noves disposicions de caràcter bàsic. D’altra banda, es considera necessari omplir el buit legal en relació amb el règim del Govern en funcions i la transició entre governs. 

D’acord amb la legislació vigent, l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears està previst en el Pla Normatiu de 2018 i, prèviament a l’elaboració de l’esborrany, va ser sotmès a consulta. 


INFORMACIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ FINALITZADA 

El Govern de les Illes Balears ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se de l’esborrany de decret i realitzar les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

APROVACIÓ PEL CONSELL DE GOVERN I TRAMITACIÓ PARLAMENTARIA 

Desprès de la fase de valoració de les al·legacions presentades i del preceptiu dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, el Consell de Govern de 6 de juliol de 2018 aprovà el Projecte de llei. 

Actualment es tramita l’aprovació, com a Llei, per part del Parlament de les Illes Balears.