torna

Detall de la notícia

Imatge 2967046

El Govern aprova la no continuïtat del Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma, arran de la separació de l'Estat

La recent separació de l’Administració General de l’Estat del Consorci Urbanístic per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma, acordada en la Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme de 28 de març de 2017, ha provocat, "de facto", la inoperància material del Consorci, atès que és el Govern espanyol qui aportava el gruix del finançament de l’ens. Arran d’aquesta decisió, el Govern ha constatat el necessari i inevitable inici del procediment de dissolució i desaparició d’aquest Consorci. 

D’acord amb la Llei de règim jurídic del Sector Públic, el Consell de Govern ha acordat no continuar com a administració integrant del Consorci, per poder així iniciar, el més aviat possible, les actuacions tendents a la seva dissolució i liquidació en les condicions que siguin el més avantatjoses possible per als interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

Atès que actualment el Consorci no es troba adscrit a cap administració, i als efectes de possibilitar la iniciació del procediment de dissolució i liquidació, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol assumir aquesta posició d’administració d’adscripció.

Aquesta decisió no esgota les actuacions que pugui emprendre el Govern en l’àmbit judicial o en qualsevol altre per tal de defensar els drets i els interessos de la ciutadania de les Illes Balears i el compliment d’allò que estableix el nostre Estatut d’Autonomia respecte a les inversions que l’Estat ha d’assumir per compensar els sobrecosts derivats de la insularitat.