torna

Detall de la notícia

Imatge 2965430

Els docents de la concertada recuperaran la paga extra pendent de 2012 el proper mes de juliol

 

 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presidit avui la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante.

A la reunió, la Conselleria ha informat del fet que el proper mes de juliol els docents de l’ensenyament concertat cobraran el 37’16% pendent de cobrar de la paga extraordinària de 2012. Això suposarà una despesa de més de 2 milions d’euros.

A més, March ha informat la Mesa també que a partir del mes de setembre de 2017 les baixes per incapacitat temporal (IT) dels docents de la concertada s’abonaran íntegrament a partir del 5è dia de baixa, com els docents de la pública.

El conseller ha manifestat la seva satisfacció “estam molt contents perquè donam resposta a l’acord signat amb els sindicats i la patronal de la concertada el 2016, i complint de forma progressiva tot el que hem signat. Vull recordar que estam recuperant drets perduts i estam fent un procés d’equiparació entre els treballadors de la pública i la concertada a nivell d’interinitat. I això reafirma el que ja hem dit, entenem la concertada com un servei públic i no hi ha cap tipus de sectarisme”.

March ha volgut destacar que tant l’acord de la concertada de 2016 com el que es va signar amb la pública es troben entre els millors a l’Estat. A més, ha afegit que “crec que en dos anys el que s’ha fet és important i vull remarcar que tot el que feim ho feim negociant”.

Aquestes dues mesures s’emmarquen en el conjunt d’accions tendents a l''equiparació de les condicions sociolaborals del professorat de  l’ensenyament concertat amb els professorat de l'ensenyament públic que ha impulsat la Conselleria en paral·lel a les millores en l’ensenyament públic. I tal i com s’ha anunciat en reiterades ocasions a mesura que la disponibilitat de recursos ho ha fet possible s’han anat complint amb els compromisos assumits.

En aquest sentit cal recordar que el 10 de febrer de 2016 la Conselleria d’Educació i Universitat, les patronals de l’ensenyament privat concertat, les cooperatives d’educació i tots els sindicats de l’ensenyament privat concertat varen signar l’Acord de millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, amb el qual es reprogramà l’Acord del 2008, que havia quedat suspès des de l’any 2010, i en el qual s’afegeixen altres millores per al professorat de l’ensenyament privat concertat. Entre aquestes millores destaquen les següents:

  • La recuperació de la paga d’antiguitat per 25 anys de servei, que es començà a abonar a partir de l’any 2016.

  • L’equiparació retributiva amb els docents interins de l’ensenyament públic, que s’ha començat a abonar progressivament a partir del juny del 2016, de manera que l’import serà de 125 € mensuals a partir del setembre del 2018 inclòs. La Conselleria d’Educació i Universitat es compromet que, a finals de l’exercici del 2019, s’arribi a una equiparació retributiva del 100 % amb els docents interins sense considerar cap sexenni ni cap trienni.

  • Un complement lligat a l’antiguitat i a la formació d’una quantia de 760 € anuals per als professors amb 6 anys o més d’antiguitat, que es començarà a abonar progressivament a partir del setembre del 2016.

  • S’ha elaborat un nou decret de concerts que regularà l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018 i incorpora un nou criteri de dotació de les plantilles per als professors de suport i atenció a la diversitat.

  • Per primera vegada, l’actual curs 2016/17 ha obert la convocatòria d’ajudes de menjador a les famílies d’alumnes de centres privats concertats.

  • S’han signat acords d’escolarització equilibrada d’alumnat amb diverses administracions locals i centres públics i concertats

  • Durant el darrer trimestre del 2015, a partir del borsí d’interins dels centres públics es va crear un borsí accessible per als centres concertats a través del GESTIB.

A la Mesa, Martí March també ha informat que s’ha fet una proposta als sindicats sobre la situació de la proposta de reducció a 23 hores de la jornada dels docents d’ESO, batxillerat i FP, actualment pendent de negociar.