Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears

Darrera actualització: Thu Jun 01 09:57:28 CEST 2017

Aquest projecte de decret té per objecte la regulació de l’exercici de la sanitat mortuòria en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La sanitat mortuòria comprèn: la regulació de les pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes humans; les condicions tècniques i sanitàries que han de complir les instal·lacions, els serveis funeraris i les entitats prestadores d’aquests serveis; la funció inspectora i la potestat sancionadora per al cas d’incompliment de la normativa vigent en la matèria; així com la resta d’activitats que per raó de la matèria puguin quedar dins l’àmbit de regulació d’aquesta norma.  

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 22 de maig de 2017, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al•legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears