vuelve

Detalle de la noticia

Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

En el BOIB núm. 65 de 27 de maig de 2017 s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de maig de 2017 per la qual es regula la inscripció al Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat.

Poden ser entitats col·laboradores en matèria de formació permanent del professorat (art 19.2 del decret 41/2016, de 15 de juliol):

a) La Universitat de les Illes Balears.

b) Altres universitats amb àmbit d’actuació a les Illes Balears.

c) Associacions professionals de docents, sense ànims de lucre, de l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.

d) Les organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.

e) Les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.

f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica pròpia que expressin en els seus estatuts l’absència d’ànim de lucre en totes les seves activitats i que entre les finalitats de les quals figuri la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

La resolució estableix el procediment per a la inscripció en el Cens, les obligacions de les entitats col·laboradores i la publicitat del Cens, així com el model de sol·licitud per a la inscripció.