torna

Detall de la notícia

Imatge 2942130

Un nou grup de 34 d'empreses de lloguer de vehicles signen el codi de bones pràctiques de la Direcció General de Consum

Un nou grup de 34 empreses de lloguer de vehicles de l’Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Aevab) han firmat avui el codi de bones pràctiques impulsat per la Direcció General de Consum, que té com a finalitat adoptar actituds actives envers el respecte dels drets dels consumidors i usuaris, amb la qual cosa ja són prop de cent el total d’empreses compromeses. Així ho ha explicat el director general de Consum, Francesc Dalmau, durant l’acte de firma, que ha tengut lloc a la seu de la patronal i ha comptat amb la participació del seu president, Ramon Reus.

Dalmau ha recordat que el codi representa un esforç més en la lluita contra les pràctiques abusives i deslleials i per a la defensa dels consumidors i usuaris. En aquest sentit, s’ha mostrat satisfet de poder treballar de manera conjunta amb altres administracions i el sector empresarial.

Igualment, el director general ha recalcat que Consum treballa de manera paral•lela i simultània en tres àrees. En primer lloc, la informació a la ciutadania, mitjançant campanyes informatives com la que es va fer l’estiu passat amb el suport de la Direcció General de Turisme i la Direcció General de Mobilitat i que es tornarà a repetir enguany amb informació actualitzada. En segon lloc, l’àrea d’inspecció, que aquest any es reforçarà i s’estendrà durant 30 dies, el doble que l’any passat. Finalment, l’àrea de reclamacions, que s’ha millorat gràcies a la posada en marxa del sistema de reclamació telemàtica sense la necessitat de DNI electrònic.

Segell d’empresa avalada

Amb la signatura del codi, les companyies declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors. Una vegada que la Direcció General les hagi avaluades i es confirmi que compleixen els requisits, se’ls atorgarà el segell d’empresa avalada.

Entre els aspectes més rellevants del codi destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Així mateix, d’acord amb el document, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. S’ha de donar publicitat a les prestacions accessòries i als preus d’aquestes prestacions de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.

Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple en el lliurament i la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia pot optar per altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals per proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec per proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.

Igualment, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol•licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Quan l’Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.


Conveni d’autorregulació del sector

Cal recordar que tant AEVAB com l’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, integrada per 38 empreses, han signat el conveni d’autorregulació del sector impulsat per la Direcció General.

Segons el document, l’associació ha de vetllar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no ho fan, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.

L’Associació es compromet també a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum.

Finalment, en virtut del Conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetlli pel compliment dels objectius d’aquest Conveni.