torna

Detall de la notícia

Imatge 2929876

Línies de subvenció

La Direcció General de Política Lingüística convoca actualment quatre línies de subvencions: premsa diària, premsa local i de temàtica especialitzada, activitats de foment de l’ús del català, mitjans de comunicació audiovisuals i federacions i clubs esportius.

Premsa diària

Els mitjans de comunicació són un element bàsic en la configuració de les societats modernes. La inèrcia fa que encara siguin pocs els projectes empresarials a les Illes Balears que apostin decididament per l’edició de premsa diària generalista en llengua catalana.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

Per això, l'activitat subvencionada ha de consistir o bé en l'edició d'una publicació en llengua catalana amb periodicitat diària o bé en l'execució d'un projecte d'habilitació de l'edició en llengua catalana d'una publicació en castellà amb periodicitat diària existent o bé en l'increment del percentatge d'ús de la llengua catalana d'una publicació diària existent. 

Premsa local i de temàtica especialitzada

En un món globalitzat, la informació local té un paper indiscutible, ja que suposa l’afirmació i la pervivència de la identitat històrica nacional; a més, l’extensió i la implementació de les xarxes que faciliten la comunicació arreu del món fan que la informació local cobri més valor. D’altra banda, la premsa especialitzada, que dona resposta a interessos temàtics específics, enriqueix el panorama dels mitjans de comunicació en llengua catalana.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes de premsa local i de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

Activitats de foment de l’ús del català

Les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana en la seva activitat són una mostra de la vitalitat social de la llengua i un factor d’integració per als sectors de la població en què es produeix un dèficit en l’ús del català. Igualment, els ajuntaments tenen la capacitat de contribuir, mitjançant activitats d’acolliment i de dinamització lingüística, a la integració de tota la població en el territori.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l’autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

Mitjans de comunicació audiovisuals

Els mitjans de comunicació han estat un element molt important en la vertebració de la societat des de l'aparició de la premsa escrita i han contribuït de manera fonamental a consolidar el pluralisme ideològic de la ciutadania. Entre els mitjans de comunicació que actualment ja es consideren tradicionals, els audiovisuals han estat els que més han arrelat en la nostra societat per la rapidesa amb què s'actualitzen les informacions i arriben al públic.

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als mitjans de comunicació audiovisual que emeten, totalment o parcial, la seva programació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar la presència i la difusió de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual (televisions i ràdios).

Esports

Els ajuts per al foment de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de les federacions i els clubs esportius pretenen donar suport a aquestes entitats perquè el català esdevengui la llengua d'ús normal i habitual en les seves activitats, tant externes com internes.

Podeu accedir a les convocatòries obertes en l’enllaç següent:

Seu Electrònica >> Relació de tràmits