torna

Detall de la notícia

Imatge 2923047

Tots els alumnes de segon d'ESO de Balears participen des de demà fins al 12 de maig a una prova d'avaluació diagnòstica

Més de 11 mil alumnes 2on d’ESO de Balears de més de 150 centres participen demà a la prova d’avaluació diagnòstica que aplicarà l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). La prova és censal, es a dir, es fa a tots els alumnes de segon d’ESO de les Illes Balears, tant dels centres públics i concertats com privats amb l’objectiu de disposar d’un diagnòstic que permeti emprendre plans de millora més ajustats per als propers cursos. És un conjunt de proves que s’apliquen a l’alumnat de segon curs d’educació secundària obligatòria de tots els centres i a través de qüestionaris que responen l’alumnat, les seves famílies, el professorat i els directors.

Aquest tipus d’estudis s’està aplicant a tots els països desenvolupats com una fórmula eficaç per millorar la qualitat i l’equitat de la nostra educació. Ajuden a conèixer millor el que saben fer els escolars i els factors que contribueixen al seu aprenentatge.

Els resultats i el seu estudi seran lliurats als centres i cada alumne coneixerà el seu resultat però no es faran llistes de centres ni rànquings de resultats. L’objectiu de les proves és conèixer de la manera més ajustada possible la situació real del centre i a partir d’aquí, de manera conjunta entre IAQSE, Inspecció Educativa, equip directiu, alumnes i famílies establir un pla de millora per a cada centre. Aquesta informació s’afegeix a la que ja s’ha elaborat per part de l’IAQSE sobre els resultats dels centres educatius dels cursos passats i s’incorporaran a les reunions que es fan amb els centres educatius per valorar el seu estat actual i establir línies de millora per als propers cursos.

El Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat preveu l’avaluació del procés educatiu com a una de les seves principals línies d’actuació. D’aquí la necessitat, entre d’altres processos, d’impulsar avaluacions diagnòstiques pròpies, especialment en aquells nivells en que es detecten situacions més complexes, com és el cas de 2on d’ESO. En aquest nivell educatiu Balears compta amb un alt nombre d’alumnes que no es troben al curs que els pertoca per edat perquè repeteixen o han repetit algun curs anterior.

Com són les proves?

Les proves s’apliquen entre els dies 9 i 12 de maig de 2017 i consisteixen en la realització d’exercicis vinculats a les competències bàsiques en comunicació lingüística (català, castellà i anglès) i en competència matemàtica. Les proves avaluen les competències bàsiques, o sigui, es proposen valorar la capacitat d’utilitzar i d’aplicar en la vida quotidiana els coneixements i les destreses adquirides. Les qüestions que hauran de resoldre s’ajusten al nivell de dificultat habitual del curs que estudien.

Les proves s’apliquen en quatre matins, en sessions d’una hora emmarcades en l’horari habitual de l’alumnat. La Comissió d’Avaluació de Diagnòstic, constituïda a cada centre, s’encarregarà de garantir la qualitat i homogeneïtat de l’aplicació i execució de tot el procés.

Com que es fa sobre la base de proves comunes, l’avaluació permetrà informar i orientar els centres i el professorat d’acord amb una referència general objectiva que complementa les dades del seguiment quotidià que tenen del seu alumnat. Aquesta avaluació aporta línies de millora dels distints sistemes educatius.

Les proves no tenen valor acadèmic perquè la seva finalitat és proporcionar, al centre i a les famílies, una informació complementària, un perfil diagnòstic que pugui servir per sustentar accions de reforç que ajudin a corregir dificultats o problemes d’aprenentatge. Aquesta avaluació analitza els resultats de manera singular i específica per a cada centre, segons el seu context; per aquest motiu no donaran peu a comparacions ni classificacions entre aquests. En analitzar de manera tan detallada el context escolar, aporta dades valuosíssimes sobre els factors que més influeixen en els bons rendiments, i orienta, així, els centres, el professorat, els estudiants i les famílies en la millora del procés educatiu. L’IAQSE proporciona els instruments per aplicar i corregir les proves i s’encarrega de tractar els resultats de manera estadística per facilitar l’anàlisi per part dels centres educatius.

Quant als instruments d’avaluació, es segueixen els marcs teòrics d’avaluacions internacionals (PISA) i de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE). El equips responsables de l’elaboració de les proves estan integrats per professors en actiu de les diferents àrees associades a les distintes competències, coordinats i assessorats per l’IAQSE. Aquests professors es distribueixen en quatre comissions: competència en comunicació lingüística (català, castellà i anglès) i competència matemàtica.

A més també s’han previst qüestionaris de context adreçats als pares i mares dels alumnes, al professorat i als directors. En el cas dels professors també inclouen apartats sobre recursos i processos d’ensenyament-aprenentatge i un apartat específic per al professorat de les àrees de llengües i matemàtiques. Aquests qüestionaris es coordinaran des dels centres. Les dades obtingudes s’analitzaran per part de l’IAQSE.