torna

Detall de la notícia

Imatge 2922971

La Conferència de Presidents de les Illes Balears rebutja els Pressuposts Generals de l'Estat per 2017 i reclama inversions dignes

 

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del vicepresident, Biel Barceló, ha participat a la quarta Conferència de Presidents, que ha tengut lloc a Maó amb l’assistència dels representants institucionals de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 
Armengol ha destacat el preacord a què el Govern ha arribat amb els consells insulars pel que fa a la transferència de competències en matèria de promoció turística, “mantenint el compromís de tancar un acord polític dins el primer semestre de 2017 i l’entrada en vigor de les competències a partir de 2018”, que permetrà a cada illa desenvolupar les seves atribucions en promoció turística dels seus territoris “amb una dotació adient”.
 
En aquest sentit, la presidenta ha explicat que la Conferència de Presidents ha tancat el “cost efectiu de la transferència i ha avançat en el producte turístic que s’ha de transferir”, i que quedarà plenament definit en les “properes reunions tècniques que tindran lloc de manera imminent per acabar d’enllestir el procés”.
 
Entre d’altres, la responsable de l’Executiu ha assenyalat també “la revisió del calendari d’altres transferències que es volen resoldre” i la futura llei de consells insulars, que permetrà “a aquestes institucions exercir en l’àmbit autonòmic i no únicament local”, per a la qual cosa “els remetrem el mes que ve un primer esborrany, necessari per actualitzar la llei i incloure les particularitats de Formentera”.
 
D’altra banda, la Conferència de Presidents ha resolt una “declaració institucional davant la marginació dels ciutadans de les Illes en les inversions previstes al Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2017”.
 
El document recull la necessitat d’una “millora del finançament que l’Estat destina anualment a les Illes”, una major “compensació dels costs” que provoca la insularitat i “l’augment de les inversions” estatutàries. Tot per evitar la “deficient dotació de serveis públics” i rebaixar “el deute crònic als comptes públics de Balears”.
 
“En termes absoluts, la inversió que els pressupostos generals de l’Estat 2017 preveuen destinar a les Illes Balears davalla de 159 milions d’euros el 2016 a 148 milions d’euros el 2017. En termes per capita, les Illes Balears es mantenen a la coa de les comunitats autònomes, amb 128 euros d’inversió de l’Estat per habitant, i queda, un cop més, lluny de la mitjana del total de comunitats autònomes, que arriba als 184 euros per habitant”.
 
Davant aquesta exposició de motius la Conferència ha acordat “rebutjar el Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2017 i impulsar accions per tal d’aconseguir unes inversions justes i dignes per a les nostres illes”.
 
La responsable de l'Executiu ha agraït a la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, que hagi acollit la reunió, en la qual també han participat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Torres; i el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer.

També ha assistit a l'encontre la consellera de Presidència, Pilar Costa.

 

A continuació, reproduïm la declaració institucional aprovada:

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS DE LES ILLES BALEARS DAVANT LA MARGINACIÓ DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA EN LES INVERSIONS PREVISTES AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2017

 

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears s’han vist perjudicats històricament per una situació endèmica d’infrafinançament que ha minvat la capacitat de rebre serveis públics de qualitat en les mateixes condicions que els reben, de mitjana, la resta de ciutadans de l’Estat. Aquest fet és constatable a partir de l’anàlisi de diversos indicadors, com la caiguda de 20 punts en l’índex de producte interior brut per càpita en els darrers 15 anys, un fet que contrasta amb la contínua transferència de fluxos econòmics de Balears cap a la resta de l’Estat, superior als 1.500 milions d’euros anuals, segones les dades de la darrera balança fiscal coneguda, per l’any 2013.

 

Aquesta desigualtat de base del sistema ha provocat en la pràctica dos efectes:

 

  • D’una banda, la deficient dotació de serveis públics als ciutadans de les nostres illes –educació, sanitat, serveis socials–, com es desprèn de les xifres de despesa social comparada per habitant, en les quals les Illes Balears apareixen permanentment per sota de la mitjana estatal, en els darrers llocs d’entre les comunitats autònomes.

  • El segon efecte, conseqüència del primer, ha estat la generació de dèficits públics i per tant, de deute crònic als comptes públics de Balears, en l’intent de l’Administració autonòmica de pal·liar aquesta infradotació pel manteniment de les prestacions socials, pel cap baix, al nivell de la mitjana estatal. A final de 2016, aquest deute públic és de 8.573 milions d’euros, el 30,1% del producte interior brut de Balears.

 

Aquesta situació d’infrafinançament s’ha de superar a través de tres vies fonamentals:

 

  1. la millora del finançament ordinari que l’Estat destina anualment a les Illes Balears,

  2. la millora de la compensació dels costos diferencials que la insularitat causa a ciutadans, empreses i administracions,

  3. i l’augment de les inversions que l’Estat destina a les Illes Balears via Pressupostos Generals de l’Estat.

 

En aquest darrer terme, vistes les xifres d’inversió territorialitzada, i les que diferents ministeris del Govern de l’Estat destinen a les nostres illes, segons el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 que avui es comença a debatre a les Corts Generals espanyoles, la Conferència de Presidents de les Illes Balears mostra el seu més ferm rebuig per les quantitats proposades.

 

En termes absoluts, la inversió que els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 preveu destinar a les Illes Balears davalla de 159 milions d’euros en 2016, a 148 milions d’euros en 2017. En termes per càpita, Balears es manté a la coa de les comunitats autònomes, amb 128 euros d’inversió de l’Estat per habitant, quedant, un cop més, lluny de la mitjana del total de comunitats autònomes, que arriba als 184 euros per habitant.

 

Es constata que aquesta dotació en inversió inferior a la mitjana de la resta de comunitats és una constant en el temps, i alimenta el mateix panorama de cronificació de l’infrafinançament per al nostre arxipèlag.

 

Una situació que vulnera, de nou, allò consignat per acord majoritari en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Ara, 10 anys després de la reforma del document que fonamenta el nostre autogovern, ens veim en l’obligació de denunciar i rebutjar l’incompliment reiterat que l’Administració estatal n’ha fet.

 

Les Illes Balears segueixen, en 2017, sense rebre inversions de l’Estat al nivell mitjà de la resta de comunitats, i es constata que a dia d’avui queden pendents de negociar gran part de les inversions estatutàries que havien de de servir per aconseguir l’anivellament de les inversions amb la mitjana estatal.

 

Davant d’aquesta situació reiterada i repetida en el temps, la Conferència de Presidents de les Illes Balears acorda:

 

  1. Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de recursos per inversió directa a les Illes Balears.

  2. Defensar en la seva integritat el compliment en tota la seva extensió de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, com a símbol suprem del consens de tota la societat de les Illes Balears.

  3. Instar tots els actors concernits, especialment els diputats i diputades, i senadors i senadores triats a les circumscripcions de les Illes Balears o a través del Parlament de les Illes Balears, a emprar els recursos al seu abast, en el tràmit parlamentari a les Corts espanyoles, per a millorar les partides pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat hagin de destinar per a inversió a les Illes Balears en 2017.

  4. Assumir el compromís d’impulsar les accions necessàries per cohesionar els mallorquins i mallorquines, els menorquins i menorquines, els eivissencs i eivissenques, i els formenterers i formentereres al voltant de l’objectiu d’aconseguir unes inversions justes i dignes per les nostres illes.